The Korean Journal of Gastroenterology
Condition  Expression
When you enter More than two words, please use ‘and , or’ operation by means of putting ‘,(Comma Mark)’ between each word.

Volume 24, , Number 0
*Search [ 194 ] Count
정성근 ( Soung Kown Choung )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 19~23
박진탁 ( Jin Tak Park )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 25~31
이승락(Seung Rak Lee),배수동(Soo Tong Pai),김주섭(Joo Seop Kim),천재동(Jae Dong Cheon)
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 33~35
최종화 , 박진호 , 양창헌 , 김태년 , 정문관 , 이현우 ( Jong Hoa Choi , Jin Ho Park , Chang Heon Yang , Tae Nyeun Kim, Moon Kwan Chung , Hyun Woo Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1219~1223
노임환 , 배순기 , 김정택 , 최윤백 , 서진석 ( Im Hwan Roe , Sun Ki Bae , Jung Taik Kim , Youn Baik Choi , Jin Suk Seo )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1224~1232
정재복 , 강진경 , 박인서 , 이명석 , 김우종 , 김종국 ( Jae Bock Chung , Jin Kyung Kang , In Suh Park , Myung Seok Lee , Woo Joong Kim , Jong Kuk Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1233~1238
김익용 , 조남천 , 윤광수 , 김대성 , 노병선 , 김수용 ( Ik Yong Kim , Nam Choen Cho , Kwang Soo Yoon , Dae Sung Kim , Byeong Sun Rhoe , Soo Yong Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1239~1245
이석현(Seok Hyeon Lee),정풍만(Poong Man Jung)
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1246~1259
김혁(Hyuk Kim),성기호(Ki Ho Sung)
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1260~1266
나순기 , 남영섭 , 장태수 ( Sun Ki Nah , Young Sub Nam , Tae Soo Chang )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1267~1277
오우진 , 권윤주 , 성기호 ( Woo Jin Oh , Yoon Ju Kwon , Ki Ho Sung )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1278~1283
정숙향 , 임경욱 , 윤병철 , 이풍렬 , 박중원 , 유권 , 김용태 , 송인성 , 최규완 , 김정룡 ( Sook Hyang Jung , Kyung Wook Yim , Byung Chul Yoon , Poong Lyul Rhee , Joong Won Park , Kwon Yoo , Yong Tae Kim , In Sung Song , Kyoo Wan Choi , Chung Yong Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1284~1291
남충현 , 이민혁 , 유희 , 허경발 ( Chung Hyeon Nam , Min Hyuk Lee , Hee Yoo , Kyung Bal Hur )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1292~1298
허윤석 , 김선회 , 김진복 ( Yoon Seok Hur , Sun Whe Kim , Jin Pok Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1299~1304
윤정환 , 이풍렬 , 이효석 , 김정룡 ( Jung Hwan Yoon , Poong Lyul Rhee , Hyo Suk Lee , Chung Yong Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1305~1312
전기엽 , 최영숙 , 이효구 , 서재석 , 이수택 , 김대곤 ( Ki Youp Jeon , Young Suck Choi , Hyo Gu Lee , Jae Suck Seo , Soo Teik Lee , Dae Ghon Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1313~1319
송일한 , 김병호 , 김영관 , 동석호 , 김효종 , 이정일 , 장영운 , 장린 ( Il Han Song , Byung Ho Kim , Young Kwan Kim , Seok Ho Dong , Hyo Jong Kim , Jung Il Lee , Young Woon Chang , Rin Chang )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1320~1329
양석균 , 정영화 , 이영상 , 민영일 , 문대혁 , 이명혜 , 이문규 , 성규보 , 이승규 ( Suk Kyun Yang , Young Hwa Chung , Yung Sang Lee , Young Il Min , Dae Hyuk Moon , Myung Hae Lee , Moon Gyu Lee , Kyu Bo Sung , Sung Gyu Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1330~1339
유효민 , 김원호 , 임대순 , 강진경 , 박인서 , 최흥재 ( Hyo Min Yoo , Won Ho Kim , Dae Soon Yim , Jin Kyung Kang , In Suh Park , Heung Jai Choi )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1340~1346
박병권 , 전재범 , 함준수 , 이종철 , 이민호 , 박경남 , 기춘석 ( B. K. Park , J. B. Chun , J. S. Hahm , J. C. Lee , M. H. Lee , K. N. Park , C. S. Kee )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1347~1361
왕희정 , 전현수 , 서연림 , 박성섭 , 이혁상 ( Hee Jung Wang , Hyun Soo Jun , Yun Lim Suh , Sung Sub Park , Hyuck Sang Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1362~1367
김칠규 , 백계형 , 왕희정 , 우성 , 이혁상 , 백낙환 ( Chil Gyu Kim , Kye Hyeong Paik , Hee Jung Wang , Sung Woo , Hyuck Sang Lee , Nak Whan Paik )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1368~1375
신우원 ( Woo Won Shin )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1376~1382
김원호 , 송시영 , 정준표 , 임대순 , 강진경 , 박인서 , 최흥재 , 강명서 , 정윤섭 , 김명욱 ( Won Ho Kim , Si Young Song , Jun Pyo Chung , Dae Soon Yim , Jin Kyung Kang , In Suh Park , Heung Jai Choi , Myung Seo Kang , Yun Sop Chong , Myung Wook Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1383~1390
김명환 , 이미화 , 이선영 , 정성훈 , 이성구 , 민영일 ( Myung Hwan Kim , Mi Hwa Lee , Sun Young Yi , Sung Hoon Jung , Sung Koo Lee , Young Il Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1391~1397
최진섭 , 박병우 , 민진식 ( Jin Sub Choi , Byeong Woo Park , Jin Sik Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1398~1402
이경은 , 류병훈 , 최재원 , 안영수 , 김경환 ( Kyun Eun Lee , Byung Hoon Rhyu , Jai Won Choi , Young Soo Ahn , Kyung Hwan Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1403~1410
이민구 , 김경환 ( Min Goo Lee , Kyung Hwan Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1411~1422
석진 , 왕희정 , 이혁상 ( Jin Suk , Hee Jung Wang , Hyuck Sang Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1423~1433
황성보 , 류종철 , 윤진일 , 함희룡 , 신원창 , 이진호 , 김관엽 , 김홍용 , 차순주 ( Sung Bo Whang , Jong Cheol Ryu , Jin Il Yoon , Hee Ryong Ham , Won Chang Shin , Jin Ho Lee , Kwan Yop Kim , Hong Yong Kim , Soon Joo Cha )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1434~1438
   1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·  7   

Archives