The Korean Journal of Gastroenterology
Condition  Expression
When you enter More than two words, please use ‘and , or’ operation by means of putting ‘,(Comma Mark)’ between each word.

Volume 24, , Number 0
*Search [ 194 ] Count
최병인 , 한준구 , 도영수 , 신용문 , 한기석 , 최대섭 , 한만청 , 김주완 , 박용현 , 서경석 , 윤용범 ( Byung Ihn Choi , Joon Koo Han , Young Soo Do , Yong Moon Shin , Gi Seok Han , Dae Seob Choi , Man Chung Han , Chu Wan Kim , Yong Hyun Park , Kyung Suk Suh , Yong Bum Yoon )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 80~87
이기천 , 김병호 , 성자원 , 허승식 , 이종선 , 정현용 , 이헌영 , 김영건 , 조준식 , 조문준 ( Ki Cheon Lee , Byung Ho Kim , Ja Won Sung , Seoung Sik Heo , Chong Sun Lee , Hyun Yong Jeong , Heon Young Lee , Young Kun Kim , Jun Sik Cho , Moon Jun Cho )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 88~95
김명환 , 이성구 , 민영일 , 조경식 , 임태환 , 안세현 , 이승규 , 민병철 , 정지창 ( Myung Hwan Kim , Sung Koo Lee , Young Il Min , Kyung Sik Cho , Tae Hwan Lim , Sei Hyun Ahn , Sung Gyu Lee , Pyung Chul Min , Jee Chang Jung )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 96~110
이형유 , 김진도 , 강대환 , 백태현 , 송철수 , 이정유 , 조몽 , 양웅석 , 허윤 , 문한규 ( Hyeong Yoo Lee , Jin Do Kim , Dae Hwan Kang , Tae Hyun Paik , Chul Soo Song , Jung Yoo Lee , Mong Cho , Ung Suk Yang , Yoon Huh , Han Kyu Moon )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 111~122
함기백 , 방수관 , 안용진 , 백승운 , 김은주 , 윤세옥 , 홍성란 , 최규식 , 유승익 , 차중직 ( Ki Baik Hahm , Soo Kwan Bang , Yong Jin Ahn , Seung Woon Paik , Eun Joo Kim , Se Ok Yoon , Sung Ran Hong , Kyu Shik Choi , Seung Ik Yoo , Joong Jik Cha )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 123~131
이종인 , 장우익 , 김현수 , 조윤경 , 이동기 , 권상옥 , 심영학 , 김대성 , 이상엽 , 김용범 ( Chong In Lee , Woo Ick Jang , Hyun Soo Kim , Yoon Kyung Cho , Dong Ki Lee , Sang Ok Kwon , Young Hak Shim , Dae Sung Kim , Sang Yeop Yi , Yong Bum Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 132~138
황일란 , 김용태 , 양석균 , 정영화 , 김우성 , 이영상 , 김원동 , 민영일 ( Il Ran Hwang , Yong Tae Kim , Suk Kyun Yang , Young Hwa Chung , Woo Sung Kim , Young Sang Lee , Won Dong Kim , Young Il Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 139~143
석진 , 갈연호 , 왕희정 , 이혁상 ( Jin Suk , Yeon Ho Karl , Hee Jung Wang , Hyuck Sang Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 144~147
김대성(Dae Sung Kim),윤광수(Kwang Soo Yoon),김수용(soo Yong Kim),조남천(Nam Chun Cho),양용석(Yong Suk Yang)
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 148~153
최문석 , 김용태 , 정현채 , 이효석 , 윤용범 , 송인성 , 최규완 , 김정룡 ( Moon Suk Choi , Yong Tae Kim , Hyun Chae Jung , Hyo Suk Lee , Yong Bum Yoon , In Sung Song , Kyoo Wan Choi , Chung Young Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 154~159
김명환 , 이성구 , 정영화 , 민영일 , 한덕종 , 유은실 , 이문규 ( Myung Hwan Kim , Sung Koo Lee , Young Hwa Chung , Young Il Min , Duck Jong Han , Moon Gyu Lee , Eun Sil Yu )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 160~164
엄재철 , 이성윤 , 이용배 , 김성철 ( Jae Chul Um , Sung Yun Lee , Young Bai Lee , Sung Chul Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 165~170
이영현 , 박찬흔 , 박철재 , 배수동 ( Young Hyun Lee , Chan Heun Park , Chul Jae Park , Soo Tong Pai )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 171~176
임창훈 , 함기백 , 방수관 , 백승운 , 김은주 ( Chang Hoon Yim , Ki Baik Hahm , Soo Kwan Bang , Seung Woon Paik , Eun Ju Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Feb; 24(1): 177~183
   1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·  7   

Archives