The Korean Journal of Gastroenterology
Condition  Expression
When you enter More than two words, please use ‘and , or’ operation by means of putting ‘,(Comma Mark)’ between each word.

Volume 24, , Number 0
*Search [ 194 ] Count
최승혜 , 송영택 ( Seung Hye Choi , Young Tack Song )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1439~1444
김종현 , 김경환 , 서보정 , 이복근 , 황순철 , 이준상 , 백옥지 ( Jong Hyun Kim , Kyung Hwan Kim , Bo Jeong Seo , Bok Geun Lee , Soon Cheol Hwang , Joon Sang Lee , Ok Ji Paik )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1445~1450
김태진 , 이성미 , 엄재화 , 정재성 , 정영기 , 옥종한 ( Tae Jin Kim , Seong Mi Lee , Jae Hwa Eom , Jae Seong Jeong , Yeong Ki Jeong , Jong Han Ok )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1451~1457
최승혜 , 박승만 , 김영하 , 김인철 ( Seung Hye Choi , Seung Man Park , Young Ha Kim , In Chul Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1458~1462
최일생 ( Il Saing Choi )
Korean J Gastroenterol 1992 Dec; 24(6): 1463~1467
이우정 , 이우철 , 노성훈 , 김명욱 , 지훈상 , 김병로 , 이경식 ( Woo Jung Lee , Woo Cheol Lee , Sung Hoon Noh , Myung Wook Kim , Hoon Sang Chi , Byong Ro Kim , Kyong Sik Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 907~916
남복현 , 강영우 , 박승국 ( Bok Hyun Nam , Young Woo Kang , Soong Kook Park )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 917~922
이병찬 , 김충배 , 이상인 ( Byung Chan Lee , Choong Bai Kim , Sang In Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 923~927
이종철 , 양석철 , 성인경 , 강인구 , 함준수 , 이민호 , 기춘석 , 박경남 , 조석신 ( Jong Chul Rhee , Suk Chul Yang , In Kyung Seong , In Koo Kang , Joon Soo Hahm , Min Ho Lee , Choon Suck Kee , Kyung Nam Park , Suk Shin Cho )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 928~931
이규택 , 이종철 ( Kyu Taek Lee , Jong Chul Rhee )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 932~942
이상인 , 김명욱 , 지훈상 , 문영명 , 강진경 , 박인서 , 최흥재 ( Sang In Lee , Myung Wook Kim , Hoon Sang Chi , Young Myung Moon , Jin Kyung Kang , In Suh Park , Heung Jai Choi )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 943~950
홍성범 , 서동엽 , 강진국 ( Sung Bum Hong , Dong Youb Suh , Jin Kook Kang )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 951~958
김병호 ( Byung Ho Kim ) , 이정일 ( Jung Il Lee ) , 김효종 ( Hyo Jong Kim ) , 김영관 ( Young Kwan Kim ) , 장린 ( Rin Chang ) , 동석호 ( Seok Ho Dong ) , 장영운 ( Young Woon Chang )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 959~966
백무준 , 이민혁 , 김익수 , 허경발 ( Mu Joon Baek , Min Hyuk Lee , Ik Soo Kim , Kyung Bal Hur )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 967~975
김정수 , 박승철 , 진형민 , 안창준 , 강래성 ( Jeong Soo Kim , Seung Chul Park , Hyung Min Chin , Chang Joon Ahn , Rae Sung Kang )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 976~983
이태광 , 양진석 , 최은수 , 윤윤보 , 방신호 , 민경완 , 박원 , 김학산 ( Tae Kwang Lee , Jin Seok Yang , Eun Soo Choi , Yoon Bo Yoon , Shin Ho Bang , Kyeong Wan Min , Won Park , Hak San Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 984~988
박규주(Kyu Joo Park),박재갑(Jae Gahb Park),최규완(Kyoo Wan Choi),원치규(Chi Kyooh Won),김광연(Kwang Yun Kim),김세민(Sea Min Kim),김영진(Young Jin Kim),김용일(Yong Il Kim),김응국(Eung Kook Kim),김종훈(Jong Hoon Kim),김진천(Jin Cheon Kim),문철(Cheol Moon),문홍영(Hong Young Moon),민진식(Jin Sik Min
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 989~995
정영화 , 전용철 , 양석균 , 민영일 ( Young Hwa Chung , Yong Chul Chun , Suk Kyun Yang , Young Il Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 996~1014
정영화 , 양석균 , 민영일 , 이인철 ( Young Hwa Chung , Suk Kyun Yang , Young Il Min , In Chul Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1015~1022
강인구 , 이종철 ( In Koo Kang , Jong Chul Rhee )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1023~1030
임달수 , 오성윤 , 현대성 , 허형호 , 안기성 ( Dal Soo Lim , Sung Yun Oh , Dae Sung Hyun , Hyoung Ho Huh , Ki Sung Ahn )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1031~1037
홍선미 , 정인성 , 박현주 , 강성원 , 한경아 , 김주형 , 임양희 , 오경식 , 송계용 ( Sun Mee Hong , In Sung Chung , Hyun Joo Park , Sung Won Kang , Kyung Ah Han , Ju Hyung Kim , Yang Hee Lim , Kyung Shik Oh , Kye Yong Song )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1038~1046
이동기 , 송시영 , 한광협 , 전재윤 , 강진경 , 박인서 , 최흥재 ( Dong Ki Lee , Si Young Song , Kwang Hyup Han , Chae Yoon Chon , Jin Kyung Kang , In Suh Park , Heung Jai Choi )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1047~1053
이형석 , 오승권 ( Hyung Suk Lee , Seung Kwon Oh )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1054~1059
권태원 , 이승규 , 문대혁 , 김명환 , 민영일 , 민병철 ( Tae Won Kwon , Sung Gyu Lee , Dae Hyuk Moon , Myung Hwan Kim , Young Il Min , Pyung Chul Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1061~1069
이선영 , 이성구 , 김명환 , 민영일 , 권태원 , 이승규 , 민병철 ( Sun Young Yi , Sung Koo Lee , Myung Hwan Kim , Young Il Min , Tae Won Kwon , Sung Gyu Lee , Pyung Chul Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1070~1075
김교준 , 이민혁 , 김익수 , 허경발 ( Kyo Jun Kim , Min Hyuk Lee , Ik Soo Kim , Kyung Bal Hur )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1076~1080
김수진 , 최재운 , 권오중 , 김선회 , 박용현 ( Soo Jin Kim , Jae Woon Choi , Oh Joong Kwon , Sun Whe Kim , Yong Hyun Park )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1081~1086
권굉보(Koing Bo Kwun),이수정(Soo Jung Lee),김재황(Jae Hwang Kim),노성균(Seung Gyun Roh),서우석(Woo Seok Seo)
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1087~1093
이연희 , 조남천 , 윤광수 , 김대성 , 노병선 ( Yeon Hee Lee , Nam Cheon Cho , Kwang Soo Yoon , Dae Sung Kim , Byoung Seon Rhoe )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1094~1102
   1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·  7   

Archives