The Korean Journal of Gastroenterology
Condition  Expression
When you enter More than two words, please use ‘and , or’ operation by means of putting ‘,(Comma Mark)’ between each word.

Volume 19, , Number 0
*Search [ 104 ] Count
현진해(J H Hyun),황일순(I S Whang),박민희(M H Park),전훈재(H J Chon),이상우(S W Lee),유호상(H S Ryu)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 105~111
정을순(Eul Soon Chung),이상종(Sang Jong Lee),이만호(Man Ho Lee),정인교(In Kyo Chung),김병호(Byoung Ho Kim),전우규(Woo Kyu Jeon),이승세(Seung Sei Lee)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 112~116
이헌주(Heon Ju Lee),정문관(Moon Kwan Chung),김종설(Chong Suhl Kim),최정규(Jung Gyu Choi),강찬규(Chan Kyu Kang),박화종(Wha Chong Park),최수봉(Soo Bong Choi)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 117~121
유방현(Bang Hyun Liu),양웅석(Ung Suk Yang),이강희(Kang Hi Lee),조중현(Joong Hyeon Cho),백대근(Dae Kun Baik),김성은(Seong Eun Kim)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 122~128
김세종(Sei Jong Kim),홍경표(Kyung Pyo Hong)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 129~133
기춘석(Choon Suhk Kee),박경남(Kyung Nam Park),이민호(Min Ho Lee),이종철(Jong Chul Lee),안명주(Myung Ju Ahn),차호진(Ho Jin Chan),함준수(Joon Su Ham),조율희(Youl Hey Cho),백용균(Yong Kyun Paik)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 134~141
정준모 ( Joon Mo Chung ) , 최용환 ( Yong Hwan Choi ) , 권영오 ( Young Oh Kweon ) , 김재왕 ( Jae Wang Kim ) , 곽규식 ( Kyu Sik Kwak ) , 김호각 ( Ho Gack Kim )
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 142~147
안성훈 ( Sung Hoon Ahn ) , 박승국 ( Soong Kook Park ) , 박원대 ( Won Dae Park ) , 한승범 ( Seung Beum Han ) , 이수형 ( Soo Hyeong Lee ) , 허정욱 ( Jeug Wook Hur )
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 148~154
최흥재(Heung Jai Choi),문영명(Young Myoung Moon),정재복(Jae Bock Chung),한광협(Kwang Hyub Han),전재윤(Chae Yoon Chon),박준용(Joon Yong Park),윤홍섭(Hong Sup Yoon)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 155~161
최하진(Ha Jin Choi),김동민(Dong Min Kim),오형석(Hyung Seok Oh),최경해(Kyung Hae Choi),김을수(Eul Soo Kim),정정명(Jung Myung Jung)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 162~168
문한규(Han Kyu Moon),조중현(Joong Hyeon Cho),김영훈(Young Hoon Kim),한상영(Sang Yeoung Han),김치호(Chi Ho Kim)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 169~175
이용구(Y K Lee),김학철(H C Kim),조원섭(W S Cho),조정구(C G Cho)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 176~183
김세종(Sei Jong Kim),남광우(Kwang Woo Nam)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 184~193
김정룡(Chung Yong Kim),최병인(Byung Ihn Choi),한만청(Man Chung Han),김수태(soo Tae Kim),박경주(Kyung Joo Park),이병희(Byung Hee Lee)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 194~200
유방현(Bang Hyun Liu),문한규(Han Kyu Moon),허윤(Yoon Huh),양웅석(Ung Suk Yang),김무현(Moo Hyun Kim),백대근(Dae Kun Baik)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 201~206
정준모(Joon Mo Chung),최용환(Yong Hwan Choi),김재왕(Jae Wang Kim),김호각(Ho Gack Kim),권영오(Young Oh Kweon),곽규식(Kyu Sik Kwak)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 207~212
민진식(Jin Sik Min),지훈상(Hoon Sang Chi),김명욱(Myung Wook Kim),홍정(Jeong Hong)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 213~223
윤용범(Yong Bum Yoon),박용현(Yong Hyun Park),이영철(Young Cheol Lee),정준기(Joon Ki Jung),고창순(Chang Soon Ko)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 224~232
채권묵(Kwon Mook Chae),송원섭(Won Sup song),김창근(Chang Guhn Kim)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 233~241
박충기(Choong Kee Park),임규성(Kyu Sung Rim),양재식(Jae Sik Yang),이일준(Il Jun Lee),김우중(Woo Jung Kim),김연근(Yun Geun Kim)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 242~246
정을순(Eul Soon Chung),이상종(Sang Jong Lee),이만호(Man Ho Lee),김향(Hyang Kim),박영철(Young Chul Park),제종찬(Jong Chan Chae),김영희(Young Hee Kim)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 247~252
정영기(Young Ki Chung),서동룡(Dong Ryong Seo),장정표(Jeong Pyo Jang),주홍(sung Yub Yeo),여승엽(Hong Joo)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 253~259
양웅석(Ung Suk Yang),조중현(Joong Hyeon Cho),김영훈(Young Hoon Kim),강영진(Young Jin Kang),이강희(kang Hee Lee),허윤(Yun Huh),문한규(Han Kiu Moon),유방현(Bang Hyeon Liu)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 260~265
이상종(Sang Jong Lee),이만호(Man Ho Lee),박영철(Young Chul Park),강진호(Jin Ho Kang),서영주(Young Joo Suh),김철우(Chul Woo Kim)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 266~271
김한일(Hang Il Kim),임성순(Sung Sun Im),이동윤(Dong Yoon Lee),이재수(Jae Soo Lee),이준상(Joon Sang Lee),강종식(Jong Sik Kang)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 272~275
유방현(Bang Hyun Liu),문한규(Han Kyu Moon),허윤(Yoon Huh),양웅석(Ung Suk Yang),이강희(Kang Hi Lee),조중현(Joong Hyeon Cho),백대근(Dae Geun Baek),김무현(Moo Hyung Kim)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 276~282
선희식(Hee Sik Sun),김부성(Boo Sung Kim),정인식(In Sik Chung),정진우(Jin Wu Jeong),임계순(Kae Soon Im),조현미(Hyun Mi Cho),백남종(Nam Jong Baeg),강석진(Seok Jin Kang),김선무(Sun Moo Kim)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 283~288
정규원(Kyu Won Chung),선희식(Hee Sik Sun),최규용(Kyu Yong Choi),이일중(Ill Jung Lee),한명철(Myung Cheol Han),신상현(Sang Hyun Shin),최상욱(Sang wook Choi),차상복(In Sik Chung),정인식(Sang Bog Cha)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 289~293
김부성(Boo Sung Kim),정인식(In Sik Chung),정진우(Jin Wu Jeong),박두호(Doo Ho Park),이창돈(Chang Don Lee),권혁호(Hyuk Ho Kwon),김재유(Jae Yoo Kim),서정민(Jung Min Suh)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 294~300
이준상(Joon Sang Lee),강종식(Jong Sik Kang),임성순(Sung Soon Im),문진훈(Jin Hoon Moon),김재현(Jae Heon Kim),최호정(Ho Jung Choi)
Korean J Gastroenterol 1987 May; 19(1): 301~306
   1  ·  2  ·  3  ·  4   

Archives