The Korean Journal of Gastroenterology
Condition  Expression
When you enter More than two words, please use ‘and , or’ operation by means of putting ‘,(Comma Mark)’ between each word.

Volume 24, , Number 0
*Search [ 194 ] Count
담도배액관 ( Biliary Stent ) 의 내시경적 제거술에 대한 검토 ( Endoscopic Retrieval of the EBD Stent )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1103~1108
허경발(Kyung Bal Hur),조성원(Sung Won Cho),심찬섭(Chan Sup Shim),송영식(Young Sik Song),김재준(Jae Jun Kim),이준성(Joon Seong Lee),문철(chul Moon),김진홍(Jin Hong Kim),이문성(Moon Sung Lee),김선주(Sun Joo Kim),이문호(Moon Ho Lee),유희(Hee Yoo),김훈식(Hwon Sik Kim),김익수(Ik Su Kim)
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1109~1118
김성우 , 이광수 , 김용일 ( Sung Woo Kim , Kwang Soo Lee , Yong Il Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1119~1129
강영록 , 주일로 , 이선미 , 홍사석 ( Young Rock Kang , Il Lo Jou , Sun Mee Lee , Sa Suk Hong )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1130~1136
박해한 , 손수상 , 강중신 ( Hae Han Park , Soo Sang Shon , Joong Shin Kang )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1137~1146
류창학 , 조장환 , 민진식 ( Chang Hak Yoo , Chang Hwan Cho , Jin Sik Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1147~1153
홍성기 , 김한선 ( Seong Kie Hong , Han Sun Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1154~1162
이정남 , 이영돈 ( Jung Nam Lee , Young Don Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1163~1169
이선영 , 이성구 , 김명환 , 서철원 , 이정신 , 민영일 , 공경엽 ( Sun Young Yi , Sung Koo Lee , Myung Hwan Kim , Chul Won Suh , Jeong Shin Lee , Young Il Min , Gyeong Yoeb Gong )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1170~1174
이종서 , 이근호 , 장석균 , 송영택 , 주상용 ( Jong Seo Lee , Keun Ho Lee , Suk Kyun Chang , Young Tack Song , Sang Yong Choo )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1175~1180
김영관 , 동석호 , 김효종 , 김병호 , 이정일 , 장영운 , 장린 ( Young Kwan Kim , Seok Ho Dong , Hyo Jong Kim , Byung Ho Kim , Jung Il Lee , Young Woon Chang , Rin Chang )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1181~1185
민창기 , 정일건 , 이종욱 , 김재광 , 정인식 , 선희식 , 김부성 , 전해명 , 김승남 , 김성훈 , 이은정 ( Chang Ki Min , Il Gun Chung , Jong Wook Lee , Jae Kwang Kim , In Sik Chung , Hee Sik Sun , Boo Sung Kim , Hae Myung Jeon , Seung Nam Kim , Sung Hun Kim , Eun Jung Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1186~1191
김명환 , 채제건 , 김형호 , 이선영 , 정성훈 , 이성구 , 민영일 ( Myung Hwan Kim , Jae Gun Chae , Hyung Hoh Kim , Sun Young Yi , Sung Hoon Jung , Sung Koo Lee , Young Il Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1192~1197
한석주 , 최승훈 , 황의호 ( Suk Joo Han , Seung Hoon Choi , Elu Ho Hwang )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1198~1203
이문호 , 황성규 , 김선주 , 정재삼 , 김창호 , 박희주 ( Moon Ho Lee , Seong Gyu Hwang , Sun Joo Kim , Jae Sam Chung , Chang Ho Kim , Hee Zu Park )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1204~1208
이승우 , 이성 , 임근우 , 김재성 , 오창규 , 양만규 , 서은주 ( Seung Woo Lee , Seong Lee , Keun Woo Lim , Jae Sung Kim , Chang Kyu Oh , Man Kyu Yang , Eun Joo Seo )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1209~1213
김충배 , 서광욱 , 민진식 ( Choong Bai Kim , Kwang Wook Suh , Jin Sik Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Oct; 24(5): 1214~1218
심찬섭(Chan Sup Shim)
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 663~667
양웅석(Ung Suk Yang)
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 669~675
이상곤 , 강영우 , 안성훈 ( Sang Gon Lee , Young Woo Kang , Sung Hoon Ahn )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 676~678
김재선 , 김창덕 , 현진해 ( Jae Seon Kim , Chang Duck Kim , Jin Hai Hyun )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 679~692
윤세진 , 이동호 , 김나영 , 김용태 , 정현채 , 이효석 , 윤용범 , 송인성 , 최규완 , 김정룡 , 이건욱 , 최국진 ( Sei Jin Youn , Dong Ho Lee , Na Young Kim , Yong Tae Kim , Hyun Chae Jung , Hyo Suk Lee , Yong Bum Yoon In Sung Song , Kyu Wan Choi , Chung Yong Kim , Kun Wook Lee , Kuk Jin Choe )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 699~705
김진홍 , 최재동 , 이준성 , 이문성 , 조성원 , 심찬섭 ( Jin Hong Kim , Jae Dong Choi , Joon Seong Lee , Moon Sung Lee , Sung Won Cho , Chan Sup Shim )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 706~713
박우찬 , 이종서 , 김응국 , 장석균 , 이재학 , 주상용 ( Woo Chan Park , Jong Seo Lee , Eung Kook Kim , Suk Kyun Chang , Jai Hak Lee , Sang Yong Choo )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 714~725
김동구 , 문성도 , 임근우 , 김인철 ( Dong Goo Kim , Sung Do Moon , Keun Woo Lim , In Chul Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 726~735
함기백 , 이상인 , 임대순 , 김원호 , 전재윤 , 문영명 , 강진경 , 박인서 , 최홍재 , 박형우 ( Ki Baik Hahm , Sang In Lee , Dae Soon Yim , Won Ho Kim , Chae Yoon Chon , Young Myung Moon , Jin Kyung Kang , In Suh Park , Heung Jai Choi , Hyung Woo Park )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 736~742
장이찬 , 허윤석 , 김선회 , 박용현 ( Lee Chan Jang , Yoon Serk Hur , Sun Whe Kim , Yong Hyun Park )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 743~752
박찬국 , 김만우 ( Chan Gook Park , Man Woo Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 753~757
윤대성 , 천재동 , 조지웅 , 김순일 , 박찬흔 , 박철재 , 배수동 ( Dae Sung Yoon , Jae Dong Cheon , Ji Soong Cho , Soon Il Kim , Chan Heum Park , Chul Jae Park , Soo Tong Pai )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 758~766
김영훈 , 이재학 ( Young Hoon Kim , Jai Hak Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 767~773
   1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·  7   

Archives