The Korean Journal of Gastroenterology
Condition  Expression
When you enter More than two words, please use ‘and , or’ operation by means of putting ‘,(Comma Mark)’ between each word.

Volume 24, , Number 0
*Search [ 194 ] Count
조희준 , 홍원선 , 김서운 , 김봉석 , 이영현 , 김유철 , 김창민 , 이진오 , 강태웅 , 홍석일 ( Hee Jun Cho , Weon Seon Hong , Seo Woon Kim , Bong Seog Kim , Young Hyun Lee , You Cheoul Kim , Chang Min Kim , Jhin Oh Lee , Tae Woong Kang , Seok Il Hong )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 774~780
정영화 , 양석균 , 이정신 , 민영일 , 이문규 , 성규보 , 오용호 ( Young Hwa Chung , Suk Kyun Yang , Jung Shin Lee , Young Il Min , Mun Gyu Lee , Kyu Bo Sung , Yong Ho Aoh )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 781~789
이경식 , 김병로 , 최승훈 ( Kyong Sik Lee , Byong Ro Kim , Seung Hoon Choi )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 790~797
이문성 , 이준성 , 최재동 , 김진홍 , 조성원 , 심찬섭 ( Moon Sung Lee , Joon Seong Lee , Jae Dong Choi , Jin Hong Kim , Sung Won Cho , Chan Sup Shim )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 798~808
조남천 , 이연희 , 윤광수 , 김대성 , 유수영 , 강성준 , 노병선 , 김수용 ( Nam Cheon Cho , Yeon Hee Lee , Kwang Soo Yoon , Dae Sung Kim , Soo Young Yoo , Seong Joon Kang , Byoung Seon Rhoe , Soo Yong Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 809~819
장이찬 , 한세환 , 김선회 , 박용현 ( Lee Chan Jang , Se Hwan Han , Sun Whe Kim , Yong Hyun Park )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 820~826
구기수 , 김용일 ( Gi Soo Goo , Yong Il Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 827~832
이성구 , 이선영 , 김명환 , 민영일 , 이문규 , 권태원 , 이승규 , 민병철 ( Sung Koo Lee , Sun Young Yi , Myung Hwan Kim , Young Il Min , Moon Kyu Lee , Tae Won Kwon , Sung Gyu Lee , Pyung Chul Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 833~839
김명환 , 정상식 , 이선영 , 이성구 , 민영일 ( Myung Hwan Kim , Sang Sick Jung , Sun Young Yi , Sung Koo Lee , Young Il Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 840~844
송시영 , 김원호 , 정재복 , 강진경 , 박인서 , 최홍재 , 박영년 , 전미연 ( Si Young Song , Won Ho Kim , Jae Bock Chung , Jin Kyung Kang , In Suh Park , Heung Jai Choi , Young Nyun Park , Mi Yun Chun )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 845~852
이종서 , 박우찬 , 김응국 , 장석균 , 정인식 , 이재학 , 선희식 , 주상용 ( Jong Seo Lee , Woo Chan Park , Eung Kook Kim , Suk Kyun Chang , In Sik Chung , Jai Hak Lee , Hee Sik Sun , Sang Yong Choo )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 853~860
장경철 , 이용배 , 김성철 , 박영희 ( Keong Chul Jang , Yong Bai Lee , Sung Chul Kim , Young Hee Park )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 861~865
황금만 , 송하숙 , 이창환 , 이용철 , 이수택 , 김대곤 , 안득수 , 김종훈 , 이동근 ( Keum Man Hwang , Ha Suk Song , Chang Hwan Lee , Yong Chul Lee , Soo Teik Lee , Dae Ghon Kim , Deuk Soo Ahn , Jong Hoon Kim , Dong Keun Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 866~869
이선영 , 이성구 , 김명환 , 민영일 , 유은실 , 이승규 , 이문규 ( Sun Young Yi , Sung Koo Lee , Myung Hwan Kim , Young Il Min , Eun Sil Yu , Sung Gyu Lee , Mun Gyu Lee )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 870~876
김익용 , 유수영 , 김영주 , 정순희 ( Ik Yong Kim , Soo Young Yoo , Young Joo Kim , Soon Hee Jung )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 877~880
김명환 , 조원경 , 이미화 , 이성구 , 민영일 ( Myung Hwan Kim , Won Kyung Joh , Mi Hwa Lee , Sung Koo Lee , Young Il Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 881~888
이해완 , 김선회 , 이건욱 , 박용현 , 한준구 ( Hae Wan Lee , Sun Whe Kim , Kuhn Uk Lee , Yong Hyun Park , Joon Koo Han )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 889~896
김명환 , 이성구 , 민영일 , 권태원 , 안세현 , 이승규 , 민병철 ( Myung Hwan Kim , Sung Koo Lee , Young Il Min , Tae Won Kwon , Sei Hyun Ahn , Sung Gyu Lee , Pyung Chul Min )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 897~900
제24권제4호 : 심포지움 : 담도결석의 병인 ( Pathogenesis of Bile Duct Stone )
Korean J Gastroenterol 1992 Aug; 24(4): 901~905
나순기 , 한상철 , 장태수 ( Soon Ki Nah , Sang Cheol Han , Tae Soo Chang )
Korean J Gastroenterol 1992 Jun; 24(3): 407~414
김경식 , 김충배 , 황의호 ( Kyung Sik Kim , Choong Bai Kim , Eui Ho Hwang )
Korean J Gastroenterol 1992 Jun; 24(3): 415~420
김원호 , 정준표 , 송시영 , 전재윤 , 이상인 , 강진경 , 박인서 , 최흥재 , 김건홍 , 김윤수 , 박영년 , 박찬일 ( Won Ho Kim , Jun Pyo Chung , Si Young Song , Chae Yoon Chon , Sang In Lee , Jin Kyung Kang , In Suh Park , Heung Jai Choi , Kun Hong Kim , Yoon Soo Kim , Young Nyun Park , Chan Il Par
Korean J Gastroenterol 1992 Jun; 24(3): 421~426
한철주 , 이동호 , 윤용범 ( Cheol Joo Han , Dong Ho Lee , Yong Bum Yoon )
Korean J Gastroenterol 1992 Jun; 24(3): 427~435
이건욱 , 이우용 , 정중기 , 김선회 , 최국진 ( Kuhn Uk Lee , Woo Yong Lee , Jung Ki Jeong , Sun Whe Kim , Kuk Jin Choe )
Korean J Gastroenterol 1992 Jun; 24(3): 436~440
정주섭 , 허윤 , 김순호 ( Ju Sup Jung , Yoon Huh , Soon Ho Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Jun; 24(3): 441~448
이선경 , 설미영 , 손한철 , 이석홍 , 김동현 ( Sun Kyung Lee , Mee Young Sol , Han Chul Son , Seck Hong Lee , Dong Hun Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Jun; 24(3): 449~461
김만우 , 박찬국 , 서재홍 ( Man Woo Kim , Chan Gook Park , Chae Hong Suh )
Korean J Gastroenterol 1992 Jun; 24(3): 462~472
이영준 , 송옥평 , 조무식 ( Young Jun Lee , Ok Pyung Soing , Moo Sik Cho )
Korean J Gastroenterol 1992 Jun; 24(3): 473~483
최재현 , 현진해 ( Jai Hyun Choi , Jin Hai Hyun )
Korean J Gastroenterol 1992 Jun; 24(3): 484~492
유권 , 이효석 , 김정룡 ( Kwon Yoo , Hyo Suk Lee , Chung Yong Kim )
Korean J Gastroenterol 1992 Jun; 24(3): 493~500
   1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·  7   

Archives